Zobraziť košík 0 Môj účet

PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ing. Katarína Čerešňáková – For Pets

1.      ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.      AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

3.      ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.      AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

5.      USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

6.      AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

7.      BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

8.      „COOKIES“

9.      POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

10.    ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.    ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

                                      

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

 

PREVÁDZKOVATEĽ: Ing. Katarína Čerešňáková – For Pets, Bojná 692, 956 01 Bojná, Slovenská republika, IČO: 53075552, DIČ: 1083703379, IČ-DPH: SK1083703379, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo registra: 470-21203 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

1.     ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a  v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s  retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.

V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

 

2.     AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

-     Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom automatizovaných nástrojov alebo na adrese topdogotekask@gmail.com Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

-     Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

-     Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

-     Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

-     Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  

-     Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

-     Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

-     Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

 

3.     ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia v súvislosti s nákupom a doručením tovaru, vašimi aktivitami na stránke e-shopu prevádzkovateľa.

 

Objednávka tovaru, uzavretie zmluvy na diaľku, spracovanie platby, dodanie tovaru a ďalšie plnenie v zmysle VOP

Kategórie dotknutých osôb

klient/zákazník;

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba).

Kategória osobných údajov

bežne osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa doručenia, fakturačná adresa/fakturačné údaje, platobné údaje)

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6M od ukončenia zmluvného vzťahu

Registrácia, evidencia klientov/zákazníkov e-shopu

Kategórie dotknutých osôb

klient/zákazník;

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré účely)

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (e-mailová adresa, heslo, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt)

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu (24 mesiacov), resp. odvolania súhlasu

Vernostný program

Kategórie dotknutých osôb

klient/zákazník;

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré účely)

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu (24 mesiacov), resp. do odvolania súhlasu

Zasielanie noviniek

Kategórie dotknutých osôb

klient/zákazník; návštevník e-shopu

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním na jeden alebo viaceré účely)

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (e-mailová adresa)

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu (24 mesiacov), resp. do odvolania súhlasu

Kontaktný online formulár

Kategórie dotknutých osôb

osoby, ktoré prejavili záujem o kontaktovanie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba).

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefónny kontakt, predmet správy, e-mail, údaje uvedené v obsahu správy)

Lehota na výmaz osobných údajov

do vybavenia požiadavky dotknutej osoby

 

Ďalšie účely spracovania údajov:

Evidencia a vybavenie reklamácií

Kategórie dotknutých osôb

Klient/zákazník;

Právny základ

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba).

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie (údaje k reklamovanému tovaru/službe)

Lehota na výmaz osobných údajov

do ukončenia reklamačného konania, následne po dobu 5 rokov

 

Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy

 

Kategórie dotknutých osôb

osoby uvedené v účtovných dokladoch

 

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

Kategória osobných údajov

osobné údaje uvedené na účtovných a daňových dokladoch v rozsahu bežných osobných údajov

 

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti

 

Evidencia dodávateľov/odberateľov

 

Kategórie dotknutých osôb

osoba oprávnená konať v mene dodávateľa/odberateľa, poverený zamestnanec dodávateľa/odberateľa (dodávateľ/odberateľ ako právnická osoba)

 

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov/odberateľov

 

Kategória osobných údajov

kontaktné osobné údaje uvedené v zmluvách, resp. návrhoch dodávateľských zmlúv

 

Lehota na výmaz osobných údajov

do 12 M od ukončenia spolupráce/ zániku záväzkovo právneho vzťahu

 

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu

 

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – účastník konania resp. mimosúdneho vymáhania a osoby oprávnené konať v ich mene,

 

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov/odberateľov

 

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych/mimosúdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok

 

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného práva/nároku v zmysle ustanovení  §100-§114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, minimálne 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho/mimosúdneho vymáhania

 

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z., evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia

 

Kategórie dotknutých osôb

dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka

 

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

 

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany

 

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany

 

Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

 

Kategórie dotknutých osôb

odosielatelia a prijímatelia pošty, zákazník, obchodný partner(oprávnené osoby)

 

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (recitál 49 Nariadenia). Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti

 

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

 

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie, kritérium na určenie – osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej každomesačnej báze správcom siete

     

 

4.     AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

-       Oprávnené/poverené osoby u prevádzkovateľa

-       Subjekt zabezpečujúci správu/administráciu e-shopu

-       Subjekt zabezpečujúci zasielanie marketingovej komunikácie prevádzkovateľa (zasielanie noviniek)

-       Poštový podnik podľa zákona č. 324/2011 Z. z.

-       Subjekt zabezpečujúci spracovanie účtovnej agendy

-       Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 

5.     USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie mimo EÚ.

 

6.     AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  tzv. test proporcionality (porovnávací test)  pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

a)     Zabezpečovanie správy siete (sieťová a informačná bezpečnosť)

b)     Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

c)      Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

d)     Evidencia dodávateľov/odberateľov

7.     BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

8.     „COOKIES“

„Cookies“ sú malé textové súbory ukladané na Váš pevný disk počítača, môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Naše cookies neobsahujú osobné údaje slúžiace bezprostredne na identifikáciu. Väčšina internetových prehliadačov automaticky tieto súbory prijíma. Prijímanie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom zmeny nastavenia Vášho webového prehliadača, vymazaním súborov cookies alebo zakázaním prijímania takýchto súborov.

_ga 2 roky Rozoznávanie používateľov.
_gid 24 hodin Rozoznávanie používateľov.
_gat 1 minuta Počet odoslaných požiadaviek.

9.     POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Vaše žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: topdogotekask@gmail.com alebo písomne na adresu Ing. Katarína Čerešňáková – For Pets, Bojná 692, 956 01 Bojná. Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia  najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

10. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 

·       zásada zákonnosti

osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

·       zásada obmedzenia účelu

osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

·       zásada minimalizácie osobných údajov

spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú

·       zásada správnosti

dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

·       zásada minimalizácie uchovávania

osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

·       zásada integrity a dôvernosti

osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

·       zásada zodpovednosti

ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

11. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.